Hệ thống lọc nước đầu nguồn Clack 1354 CI-03 Media Softener

268.000.000