Công bố chỉ số Hydro đo được trong máy ion kiềm IONIA tại Việt Nam